Partneri

___
ORACLE Slovensko s.r.o Bratislava – spoločnosť ORACLE Slovensko podporila projekt AiS2 – Akademický informačný systém poskytnutím špeciálnych zvýhodnených licencií pre svoje produkty. Vďaka týmto licenciám si každá zo zúčastnených vysokých škôl mohla vybudovať kvalitné plnohodnotné prostredie pre prevádzku AiS2.

___
VSL Software a.s. Košice - spoločnosť VSL Software dlhodobo spolupracuje s UPJŠ v Košiciach na vývoji technologickej platformy AiS2. Pre vývoj AiS2 sú tak k dispozícii technológie, ktorých jadro je overené i v iných komerčných projektoch. Na druhej strane z komunity používajúcej AiS2 pravidelne prichádzajú podnety pre ďalší rozvoj využívaných produktov.

___
Disig a.s. Bratislava – spoločnosť Disig spolupracuje s UPJŠ v Košiciach na implementácií elektronického podpisu do AiS2. Vďaka tejto spolupráci bolo realizovaných niekoľko pilotných projektov a elektronický podpis sa dostal do širšieho povedomia uchádzačov o štúdium na VŠ aj akademickej obce. Kvôli ľahšiemu prístupu k certifikátom, zriadila spoločnosť Disig na UPJŠ registračnú autoritu.

___
Gamo a.s. Banská Bystrica – spoločnosť GAMO vyvinula a v spolupráci s UPJŠ pilotne nasadila TAP System na UMB v Banskej Bystrici. Informačný systém slúži na tvorbu, administráciu, vyhodnocovanie a správu testov pri prijímacích pohovoroch, priebežnom skúšaní a na prípravu a vyhodnocovanie akiet a prieskumov, pri súčasnom zabezpečení vysokého stupňa bezpečnosti a anonymity testovaných študentov. Systém umožňuje rýchle a efektívne testovanie veľkého množstva študentov bez potreby výpočtovej techniky počas samotného testovania. Systém je plne integrovaný s AiS2, overený 2 ročnou rutinnou prevádzkou a je predurčený na využitie ako nadstavba AiS2 na všetkých vysokých školách.

___
EMTEST, a.s. (www.emtest.sk) Know-how a dlhoročné skúsenosti, spojené s vlastným vývojom a jednou z najmodernejšie vybavených výrobných hál v stredoeurópskom regióne umožňujú spoločnosti EMTEST, a.s. realizovať komplexné HW a SW riešenia pre oblasť osobnej a nákladnej dopravy, školstva, kultúry, identifikácie osôb a systémovej integrácie, ktoré sú charakteristické vysokou invenciou, modulárnosťou a spoľahlivosťou. Spoločnosť EMTEST, a.s. ponúka komplexné riešenia na kľúč v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka.

___
EMtest-SK, s.r.o. (www.emtest-sk.sk) Spoločnosť EMtest-SK s.r.o. je priamym dodávateľom a systémových integrátorom riešení v oblasti dopravy, školstva, kultúry, platobných a identifikačných systémov na slovenskom trhu . Je nositeľom projektov „Preukaz študenta a zamestnanca“, „Inteligentná škola“ a „Knižničný pas“ a priamym dodávateľom identifikačných preukazov v prostredí vysokých a stredných škôl a knižníc v SR.

Obe spoločnosti začali spoločne s UPJŠ budovať integračné komunikačné rozhrania, ktoré zefektívnia viaceré procesy súvisiace s vydávaním a správou personálnych identifikačných preukazov študentov a zamestnancov vysokých škôl vo väzbe na centrálne registre, elektronické prihlášky na štúdium, elektronický podpis a ďalšie rozvojové zámery MŠ SR.

___
EMCARD, a.s. (www.emcard.sk) Spoločnosť EM CARD, a.s. je systémový operátor, ktorý v IS EMBASE spája zmluvných emitentov čipových kariet (typu EMCARD) a zmluvných poskytovateľov služieb. Kompatibilita a jednotná správa dát umožňujú vzájomnú akceptáciu preukazov partnerov zapojených v IS EMBASE a zaručujú primeranú bezpečnosť. V IS EMBASE sú zapojené dopravné spoločnosti, vysoké a stredné školy a niektoré knižnice v SR. UPJŠ realizuje komunikačné rozhranie medzi AiS2 a IS EMBASE.

___
SVOP s.r.o Bratislava – spoločnosť SVOP začala spoločne s UPJŠ budovať komunikačné rozhrania pre výmenu informácií týkajúcich sa záverečných prác. AiS2 bude mať tým pádom podporu pre komunikáciu s lokálnym Registrom záverečných prác na VŠ (EZP) a Centrálnym registrom záverečných prác (CRZP) .

___
Microsoft – UPJŠ a spoločnosť Microsoft spolupracujú na prepojení Akademického informačného systému AiS2 a produktu Student Live. Integrácií oboch systémov umožní používateľom AiS2 využívať ďalšie možnosti na šírenie a zdieľanie informácii .


Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009