Projekty

V súvislosti s projektom Akademický informačný systém boli riešené viaceré rozvojové projekty podporené Ministerstvom školstva MŠ SR:

___
Centrálny rozvojový projekt
Akademický informačný systém
(2005-2007)

V rámci tohto projektu boli vytvorené podmienky na vývoj a implementáciu novej verzie Akademické informačného systému UPJŠ. Do prvej etapy projektu bolo zapojených 8 slovenských verejnoprávnych vysokých škôl. Ich počet sa v priebehu riešenia projektu rozrástol na 13. V rámci projektu vznikli Riadiaca a Implementačná rada projektu AIS2, ktoré sa schádzajú spravidla dvakrát ročne a rozhodujú o ďalšom smerovaní projektu AIS2.
___
Rozvojový projekt
Pilotná implementácia elektronickej prihlášky na VŠ
(2005-2006)

Cieľom projektu bol vytvorenie podpory na podávanie elektronickej elektronicky podpísanej prihlášky na vysokú školu. Projekt bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Bratislava (www.dtca.sk). Výsledky projektu sú zhrnuté v príspevku na konferencii UNINFOS 2006 (www.dtca.sk/documents/news/UNINFOS2006.pdf).
___
Centrálny rozvojový projekt
Zavedenie elektronického podpisu
(2007-2009)

Zodpovedným riešiteľom projektu je ŽU v Žiline. UPJŠ ako partner projektu realizovala predovšetkým návrh a vývoj algoritmov na elektronické podpisovanie rôznych typov dát v informačných systémov (XML dáta, štruktúrované dáta s oddeľovačom, dáta v relačnej databáze). Tieto algoritmy boli odskúšané v rámci AIS2 (pri podávaní elektronických prihlášok na VŠ, udeľovaní hodnotení, a pod.). Súčasťou projektu bolo i sprostredkovanie elektronických certifikátov pre rektorov slovenských verejno-právnych vysokých škôl a zavedenie elektronického podpisu do štandardného administratívneho styku.
___
Rozvojový projekt
Rozšírenie AIS pre študentov so zdravotným postihnutím
(2008-2009)

Cieľom projektu je úprava AIS2 pre osoby so zdravotným znevýhodnením v zmysle medzinárodných štandardov a odporúčaní. Pri identifikácii úprav UPJŠ spolupracuje s s Bezbariérovým centrom TU v Košiciach (web.tuke.sk/AC/indexbbc.html) a Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov UK v Bratislave (www.cezap.sk).


Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009