Novinky

___
Rozšírenie mobilnej aplikácie UNIMap
>27.06.2014
Aplikácia monitorujúca priebeh prijímacieho konania z pohľadu uchádzača bola doplnená o možnosť podať návratku ak daná inštalácia využíva elektronické návratky. Aplikácia je dostupná na Google play

___
Študentská mobilná aplikácia pre AiS2
>27.06.2014
Pre letné skúškové obdobie 2013/2014 bola uvoľnená mobilná aplikácia pre prihlasovanie skúšky, zatiaľ v pilotnej prevádzke na inštalácii UPJŠ. Aplikácia je pre platformu Android dostupná na Google play.

___
Nová aplikácia pre tvorbu rozvrhu v AiS2
>24.03.2014
AiS2 TRH - Tvorba Rozvrhu Hodín - Podpora tvorby rozvrhu cez okná rozvrhov hodín a nezaradených okienok, rýchle umiestňovanie okienok, generovanie voľných pozícií, zobrazenie kolízií, …
Aplikácia umožňuje tvoriť rozvrh "zakladaním" okienok t.j. rýchlim zaradením výberom dňa a času v zobrazenom rozvrhu hodín v grafickej podpore reálne zobrazených okienok. V procese tvorby rozvrhu je možné zobraziť si sady rozvrhov miestností, vyučujúcich, študijných skupín, predmetov a príslušných nezaradených okienok. Kolízie zvoleného okienka určujú možné umiestnenia okienka.

___
Zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady
>09.10.2013
V dňoch 14.-15. novembra 2013 sa v ÚVZ UPJŠ v Danišovciach bude konať pravidelné zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady AiS2.

___
Aplikácia AiS2 v novom dizajne
>04.03.2013
Od verzie 2.4.102.xx prešli aplikácie grafickou úpravou. Nový dizajn aplikácie AiS2 bol navrhnutý s ambíciou zefektívniť užívateľnosť a ergonómiu rozhrania. Dizajn má modernejší a súčasnejší vzhľad a svojím minimalistickým prístupom, vo vizuále portletových okien aj v kresbe ikoniek, má ambíciu užívateľa priblížiť rozhraniam profesionálnych softvérových programov. Pridanou hodnotou nového dizajnu je konzistentnosť. Táto sa previla predovšetkým v už spomínanej kresbe ikoniek, ktoré prešli dôsledným refreshom. Autorom grafického návrhu nového dizajn manuálu je Mgr. Svetozár Šomšák

___
Implementácia AiS2 na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava
>01.10.2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysoká škola Goethe Uni Bratislava podpísali zmluvu o implementácii Akademického informačného systému AiS2. Na základe tejto zmluvy sa začala implementácia systému.

___
Zasielanie dát pre mobilné aplikácie
>17.09.2012
Sprístupnili sme rozhranie pre poskytovanie dát o rozvrhu, správach a štúdiu pre mobilné aplikácie. Pri tomto rozhraní zdieľame prihlasovanie poskytované Facebook-om prostredníctvom protoku OAuth. Požívatelia facebooku budú mať prístupné dáta AiS2 vo svojom mobile po stiahnutí mobilnej aplikácie UniApps.

___
Implementácia AiS2 na Akadémii médií
>17.2.2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Akadémia médií podpísali zmluvu o implementácii Akademického informačného systému AiS2. Na základe tejto zmluvy sa začala implementácia systému.

___
zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady
>25.09.2011
V dňoch 9.-10. novembra 2011 sa v ÚVZ UPJŠ v Danišovciach uskutočnilo pravidelné zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady AiS2

___
Komunikácia s programom aScAgenda
>11.04.2011
Pri podávaní elektronickej prihlášky na I. stupeň a I.a II. spojený stupeň vysokoškolského štúdia majú uchádzači možnosť využiť komunikáciu AiS2 s elektronickou žiackou knižkou programu aScAgenda. V elektronickom formulári prihlášky je doplnené tlačidlo "El. žiacka knižka", po stlačení ktorého systém uchádzača presmeruje na stránku s prihlásením, kde je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje do el. žiackej knižky a tiež identifikáciu školy, ktorá danú elektronickú žiacku knižku používa. Toto prepojenie umožňuje načítať do formulára prihlášky známky z vysvedčení za jednotlivé ročníky a v prípade, že prijaté údaje obsahovali aj údaje o maturitnej skúške, tak sa zobrazia aj výsledky maturitných predmetov.

___
Implementácia služieb Live@Edu
>31.3.2011
V prvej fáze implementácie bola zapracovaná možnosť odosielať obsah dokumentu formou webovej služby Live@Edu používateľom AiS2, ktorí majú v systéme zaevidované konto pre Live@Edu.

___
Elektronická prihláška na VŠ pre akademický rok 2011/2012
>18.01.2011
Uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ktoré využívajú AiS2, je už tradične k dispozícii elektronická prihláška na štúdium. Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že počet uchádzačov komunikujúcich touto formou stále rastie. Uchádzači o štúdium na UPJŠ môžu prihlášky navyše podpísať aj elektronicky. Certifikáty na tento účel opätovne bezplatne poskytuje akreditovaná registračná autorita DISIG.

___
Pracovné stretnutie k testovaniu SW
>15.12.2010
Vývojový tím AiS2 zorganizoval pracovné stretnutie so zástupcami testovacieho centra spoločnosti RWE IT Slovakia Košice. Náplňou pracovného stretnutia bola vzájomná výmena skúsenosti za účelom skvalitnenia testovacieho procesu AiS2. Zároveň sa obe strany dohodli na ďalšej rámcovej spolupráci.

___
Zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady AiS2
>11.10.2010
V dňoch 7.-8.10.2010 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady AiS2 v ÚVZ UPJŠ v Danišovciach. Za účastí zástupcov zaintersovaných vysokých škôl bol zhodnotený aktuálny stav vývoja a implementácie AiS2, návrh financovania AiS2 v nasledujúcom roku a stanovené prioritné úlohy pre rozvoj AiS2 v najbližšom období . Súčasťou programu zasadnutia boli aj prezentácie z jednotlivých vysokých škôl o ich skúsenostiach s využívaním špecifických častí AiS2 v procese riadenia štúdia na danej vysokej škole.

___
Electronické návratky v AiS2
>01.06.2010
V týchto dňoch prichádzajú do prvého kontaktu s AiS2 uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímacie konanie na vysokú školu. Prostredníctvom AiS2 môžu elektronicky odoslať návratku o akceptácii prijatia na vysokú školu, zaslať údaje pre zhotovenie prvej PIK, či objednať si učebnice z ponuky VŠ. Vďaka AiS2 je tak možné zjednodušiť ďalšiu z pomerne administratívne náročných agend.

___
Podpora pre realizáciu dotazníkov v AiS2
>28.04.2010
V aktuálnej verzii AiS2 pribudla možnosť definovania a realizácie rôznych dotazníkov. Môžu sa využívať na rôzne prieskumy, hlavne však na pravidelné hodnotenie kvality výučby a učiteľov v zmysle ustanovení Zákona o VŠ.

___
Implementácia AiS2 na ďalšej vysokej škole
>30.03.2010
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove podpísali zmluvu o implementácii Akademického informačného systému AiS2. Do zoznamu škôl používajúcich AiS2 tak pribudne ďalšia súkromná vysoká škola. AiS2 bude študentom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia k dispozícii ešte v priebehu letného semestra 2009/2010.

___
Podpora rozšíreného životného cyklu záverečných prác
>09.03.2010
Od aktuálnej verzie podporuje AiS2 rozšírený životný cyklus záverečných prác. Vysoké školy, ktoré používajú AiS2 sa môžu rozhodnúť, či budú používať lokálne úložisko záverečných prác (EZP) integrované v rámci AiS2 alebo využijú externé úložisko dodávané spoločnosťou SVOP.

___
Nový dizajn aplikačného portálu AiS2
>03.02.2010
V rámci verzie 2.3.0.x bol prepracovaný vstupný aplikačný portál AiS2. Nový portál vychádza z nového prezentačného štýlu projektu AiS2 a zahŕňa tiež identitu príslušnej vysokej školy. Aplikačný portál prešiel aj ďalšími úpravami, ktoré ho majú urobiť prístupnejším pre zrakovo znevýhodnených používateľov. Autorom grafického návrhu nové aplikačného portálu je Mgr. Svetozár Šomšák .

___
Elektronická prihláška na VŠ
>18.01.2010
Uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ktoré využívajú AiS2, je k dispozícii elektronická prihláška na štúdium. Väčšina vysokých škôl túto možnosť aj využíva a zjednodušuje a sprehľadňuje tým pádom celý proces prijímacieho konania. Uchádzači o štúdium na UPJŠ môžu prihlášky navyše podpísať aj elektronicky. Certifikáty na tento účel bezplatne poskytla registračná autorita DISIG.

___
Penetračné testy AiS2
>14.12.2009
AiS2 bol podrobený bezpečnostnému auditu. Na audite sa podieľal tím nezávislých audítorov, ktorí sa oboznámili s určením AiS2, preštudovali potrebnú dokumentáciu, preverili súlad konfigurácie serverov a služieb s danými odporúčaniami a vyhodnotili aktuálny stav. Počas auditu nebolo zistené závažné porušenie resp. nedodržanie bezpečnostných štandardov alebo odporúčaní. Záver auditu je, že AiS2 spĺňa bezpečnostné podmienky s pripomienkami. Navrhované odporúčania budú priebežne zapracovávané do informačného systému.

___
Zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady AiS2
>15.11.2009
Dňa 13.11.2009 bolo pravidelné zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady AiS2. Za účastí zástupcov zaintersovanmých vysokých škôl bol zhodnotený aktuálny stav vývoja a implementácie AiS2, návrh financovania AiS2 v nasledujúcom roku a stanovené prioritné úlohy pre rozvoj AiS2 v najbližšom období .

___
Sprevádzkovanie nového informačného portálu AiS2
>25.09.2009
Kvôli rastúcemu počtu používateľov a zvýšenému záujmu o produkt AiS2 – Akademický informačný systém bol uvedený do prevádzky nový informačný portál na adresách www.ais2.sk a www.ais2.eu. Portál má poskytnúť komplexné informácie širokej verejnosti ako aj centrálnym správcom AiS2 na jednotlivých vysokých školách. Dizajn portálu navrhol Mgr. Svetozár Šomšák. V rámci portálu je prvýkrát verejne prezentované nové logo AIS2

___
Úpravy AIS2 pre zdravotne znevýhodnených
>22.09.2009
Vo verzii 2.2.18.22 boli systematicky implementované viaceré úpravy ovládania AIS2, ktoré rešpektujú obmedzenia zdravotne znevýhodnených používateľov. Zmeny sa týkajú predovšetkým Vstupného portálu AIS2 a základnej navigácie v študentských aplikáciách. Keďže AIS2 je rozsiahly systém, budeme v úpravách naďalej spolupracovať. Pri definovaní spôsobu a rozsahu úprav spolupracujeme s Bezbariérovým centrom TU v Košiciach a Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov UK v Bratislave.

___
Implementácia AIS2 na Univerzite Komenského v Bratislave
>02.09.2009
Od 2.9.2009 začína AIS2 používať v rutinnej prevádzke najväčšia slovenská vysoká škola – Univerzita Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského sa pre AIS2 rozhodla po viacerých rokoch hľadania najvhodnejšieho systému. Súčasťou implementácie je aj nové komunikačné rozhranie na centrálnu databázu osôb UK a systém jednotnej autentifikácie. Prvou zaťažkávacou skúškou nového systému bude zápis približne 30 000 študentov do vyššieho ročníka v priebehu nasledujúcich troch týždňov. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti z prevádzky AIS2 a vďaka zodpovednej príprave oboch strán na tento krok neočakávame nijaké mimoriadne problémy. Používatelia AIS2 majú k dispozícii vlastný informačný portál.

___
AiS2 – Akademický informačný systém
>01.09.2009
Akademický informačný systém UPJŠ je vyvíjaný od roku 1997 a postupne bol implementovaný na 17 vysokých školách v Slovenskej republike. Aj keď v tom čase už viaceré slovenské vysoké školy používali rôzne verzie softvérových produktov na riadenie výučby, jedine Akademický informačný systém UPJŠ sa po skratkou AIS rozšíril mimo vysokej školy, kde vznikol a postupne bol implementovaný v masovom meradle.

Skratka AIS sa však rýchlo ujala a začala sa používať na všeobecné označenie systémov na riadenie štúdia. To niekedy viedlo k nedorozumeniam. Od roku 2007 je k dispozícii druhá verzia AIS, ktorá sa vžila pod názvom AIS2. Rozhodli sme sa preto mierne upraviť logo nášho produktu a predísť nedorozumeniam dôsledným používaním označenia AIS2.

Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009