O AiS2

___
Akademický informačný systém AiS2 je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

___
AiS2 je nasledovníkom systému AIS, ktorý začala Univerzita P. J. Šafárika vyvíjať v roku 1997 a postupne bol implementovaný na ďalších slovenských vysokých školách. Na základe skúseností z 10 rokov vývoja a prevádzky AIS bola vytvorená nová verzia akademického informačného systému známa pod označením AiS2.

___
AiS2 je informačný systém s klasickou trojvrstvovou architektúrou. Na prístup do AiS2 sa používa štandardný internetovský prehliadač, čo výrazne znižuje náklady na údržbu systému. Používateľské rozhranie je optimalizované pre prehliadač Internet Explorer (verzia 6 a vyššia) a Mozilla Firefox (verzia 3.0.x a vyššia). Aplikačné rozhranie poskytuje používateľský komfort, ktorý je bežný v klasických klientských aplikáciách.

___
AiS2 má podporu pre viacjazyčné používateľské rozhranie. Aktuálne sú viaceré časti AiS2 preložené a rutinne používané v jazyku anglickom a maďarskom. Pre študentské aplikácie je k dispozícii i španielska verzia.

___
AiS2 podporuje univerzitný charakter štúdia. Fakulty slúžia iba ako prirodzená filtrovacia položka v rámci AiS2. Riadenie prístupových práv je založené na roliach a funkciách, preto nie je nutné rozlišovať používateľské rozhrania pre učiteľov, študentov a iných pracovníkov univerzity.

___
AiS2 pozostáva z nasledovných navzájom integrovaných subsystémov:
 • Prijímacie konanie
 • Študijné programy
 • Rozvrh
 • Evidencia štúdia
 • Ubytovanie
 • Správa systému
 • Správa používateľov
 • Ľudské zdroje
 • Administratívny systém
 • Reporty, zostavy.


___
Okrem toho AiS2 obsahuje:
 • elektronickú prihlášku a elektronickú návratku s podporou pre elektronické podpisovanie
 • rozhranie pre CRŠ
 • rozhranie pre CRZP
 • rozhranie pre univerzitné terminály
 • rozhranie pre komunikáciu so Štátnou pokladnicou a Slovenskou poštou
 • webovské služby pre integráciu s inými komponentmi univerzitného informačného systému
 • rozhranie pre Live@Edu
 • rozhranie pre aSCAgendu


___
Autorom loga AiS2 je Mgr. Svetozár Šomšák. Logo AiS2 je tvorené kompozíciou siedmich bodov, umiestnených na pomyselnom obvode kruhu s vyznačením stredu. Jednotlivé body majú rôznu veľkosť. Pod kompozíciou siedmich kruhov je umiestnený tieň, ktorý tieto body vrhajú na podkladovú plochu. Jednotlivé body v logu sú synonymom informácii usporiadaných v pravidelnej databázovej štruktúre. To, že jednotlivé body nie sú rovnako veľké, symbolizuje dynamiku informačného systému a neustále sa meniaci obsah databázy.

Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009