Akademický informačný systém AiS2 je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

Unikátnosť
Unikátnosť AiS2 spočíva v jeho komplexnosti a širokom nasadení na univerzitách s rôznorodou štruktúrou fakúlt a študijných programov.
AiS2 bol postupne implementovaný na UPJŠ v Košiciach, UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, UVL v Košiciach, AU v Banskej Bystrici, UJS v Komárne, UCM v Trnave, TNuAD v Trenčíne, KU v Ružomberku, AOS v Liptovskom Mikuláši, SEVŠ Skalica, EU v Bratislave, VŠMU v Bratislave, VŠVU v Bratislave, VŠ Sládkovičove a na UK v Bratislave.

AiS2 je najrozšírenejším akademickým informačným systémom na slovenských vysokých školách. V súčasnosti ho používa viac ako 103 tisíc študentov, čo je viac ako 53% študentov všetkých slovenských vysokých škôl.
Tradícia
AiS2 je nástupcom Akademického informačného systému AIS, ktorý bol na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyvíjaný v období od roku 1997 do roku 2007. Od roku 2004 prebiehal paralelne vývoj druhej verzie, ktorá zohľadňovala zmeny v technológiách, skúsenosti z implementácie a prevádzky AIS na rôznych vysokých školách ako aj rastúce požiadavky používateľov. Vývoj novej verzie bol podporovaný Ministerstvom školstva SR formou centrálneho rozvojového IT projektu.

Vývoj AiS2 zabezpečuje stabilný a neustále sa profesionalizujúci vývojový tím. Technologické zázemie projektu dlhodobo zabezpečuje spoločnosť VSL Software a.s. Košice.


Akademické zázemie
AiS2 vznikol na UPJŠ a dodnes je vyvíjaný na akademickej pôde odkiaľ sa šíri za nekomerčných podmienok. AiS2 reflektuje skúsenosti všetkých vysokých škôl používajúcich AiS2. Vývoj AiS2 je úzko zviazaný so zmenami, ktoré prešli vysoké školy pri prechode na kreditový systém štúdia.

Jednotlivé vysoké školy používajúce AiS2 majú možnosť ovplyvňovať ďalšie smerovanie projektu prostredníctvom Riadiacej a Implementačnej rady. Jednotlivé vysoké školy majú vytvorenú platformu pre vzájomnú výmenu skúsenosti a spolupracujú tiež pri príprave metodických a školiacich materiálov. Spolupráca vysokých škôl sa tiež prejavuje na prirodzenej štandardizácii jednotlivých procesov súvisiacich s riadením štúdia.
AiS2 obrazom

___
Pohľad do "kuchyne" AiS2

___
Analytici AiS2

Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009